Sophie Wilmès

Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Ministers

Koen Geens
Koen Geens
Vice-eersteminister
Justitie
Regie der gebouwen
Europese Zaken

Koen Geens

Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Justitie
Regie der gebouwen
Bijkomende bevoegdheden: 
Opvolging van de Schengen-akkoorden
Alexander De Croo
Alexander De Croo
Vice-eersteminister
Financiën
Bestrijding van de fiscale fraude
Ontwikkelingssamenwerking

Alexander De Croo

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Financiën
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Nationale Delcrederedienst
NV ASTRID
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Algemene administratie Fraudebestrijding van de FOD Financiën
Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
David Clarinval
Vice-eersteminister
Begroting
Ambtenarenzaken
Nationale Loterij
Wetenschapsbeleid

David Clarinval

Vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Beleid en Ondersteuning
POD Wetenschapsbeleid
Nationale Loterij
Pieter De Crem
Pieter De Crem
Veiligheid
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Handel

Pieter De Crem

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Binnenlandse Zaken
Bijkomende bevoegdheden: 
Opvolging van de Schengen-akkoorden
NV ASTRID
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Nationale Delcrederedienst
Finexpo
Maggie De Block
Maggie De Block
Sociale Zaken
Volksgezondheid
Asiel en Migratie

Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Sociale Zekerheid
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Migratie- en Asielbeleid: FOD Binnenlandse Zaken - directie-generaal Vreemdelingenzaken
Dienst Vreemdelingenzaken
Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Fedasil
Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel
Bijkomende bevoegdheden: 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ)
Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's)
Famifed
ehealth-platform
Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
Daniel Bacquelaine
Daniel Bacquelaine
Pensioenen

Daniel Bacquelaine

Minister van Pensioenen
Hoofdbevoegdheden: 
Pensioenen
Bijkomende bevoegdheden: 
Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Marie-Christine Marghem
Marie Christine Marghem
Energie
Leefmilieu
Duurzame Ontwikkeling

Marie Christine Marghem

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Hoofdbevoegdheden: 
Energie: algemene directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Leefmilieu: directie-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling: Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
François Bellot
Mobiliteit
skeyes
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

François Bellot

Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Mobiliteit en Vervoer
skeyes
NMBS en Infrabel
Denis Ducarme
Denis Ducarme
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's
Landbouw
Maatschappelijke Integratie
Grote Steden

Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Grootstedenbeleid
Landbouw (Europese coördinatie)
Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen
Sciensano
Sociaal statuut der zelfstandigen: directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Algemene Directie Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Philippe De Backer
Digitale Agenda
Telecommunicatie en Post
Administratieve Vereenvoudiging
Bestrijding van de sociale fraude
Privacy
Noordzee

Philippe De Backer

Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
Hoofdbevoegdheden: 
Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst
Maritieme Mobiliteit en Marien Milieu
Wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
Proximus en Bpost
Telecommunicatie, met inbegrip van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT)
Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)
Nathalie Muylle
Werk
Economie
Consumenten
Armoedebestrijding
Gelijke Kansen
Personen met een beperking

Nathalie Muylle

Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Consumenten
Verzekeringen en financiële producten en diensten
Prijzenbeleid, waaronder het Prijzenobservatorium
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Aanbieding van de universele dienst inzake post
Nationale Delcrederedienst
Bijkomende bevoegdheden: 
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Nationale Delcrederedienst
Finexpo
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Interculturele dialoog
Personen met een beperking: directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
Philippe Goffin
Buitenlandse Zaken
Defensie

Philippe Goffin

Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Landsverdediging
Conflictpreventie
Oorlogsslachtoffers